English:
Aranyaka
Chinese:
森林书
Japanese:
森林書 (しんりんしょ)