English:
Large Hydro Slime
Chinese:
大型水史莱姆
Japanese:
大型水スライム(おおがたみずスライム)